Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gimnazjum Nr 1
Herb Gimnazjum Nr 1

Wtorek 14.08.2018

zaawansowane

Funkcje i zadania


I.    MISJA GIMNAZJUM


1.    MISJA GIMNAZJUM: Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu to twórcza akademia dobra, wiedzy i umiejętności.
2.    HASŁO GIMNAZJUM: „SEMPER IN ALTUM !” – „ZAWSZE WZWYŻ !”
3.    SŁOWO KLUCZ: SAMODZIELNOŚĆ (cecha, którą ma wykształcić Gimnazjum)
4.    WIODĄCE HASŁA PROGRAMOWE W KOLEJNYCH LATACH CYKLU NAUCZANIA I WYCHOWANIA:
1)    I ROK – INTEGRACJA „W szkole nie jesteś sam: zauważ drugiego, doceń siebie”
2)    II ROK – TWÓRCZE DZIAŁANIE „Możesz wiedzieć i być kimś więcej”
3)    III ROK – ODPOWIEDZIALNOŚĆ „Uczysz się dla siebie (dla życia)”


II.    Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu – to organizacja ucząca się, kreująca aspiracje edukacyjne młodzieży, wspierająca uzdolnienia uczniów, w której proces nauczania i uczenia się, dzięki powszechnie stosowanym nowoczesnym metodom i technikom, stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli.
1.    Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy uczniów we wszystkich wymiarach, zwłaszcza intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym;
1)    promuje najwyższe wartości ogólnoludzkie:
a)    rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
b)    budzi szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego w ogóle, a rodziny społeczności lokalnej i państwowej w szczególności;
c)    ugruntowuje poczucie tożsamości narodowej oraz tożsamości regionalnej, traktując patriotyzm jako wartość o największym znaczeniu
2)    zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną; nie dzieli uczniów na dobrych, złych, zdolnych i niezdolnych:
a)    kieruje się sercem, a nie wyłącznie przepisami, jednocześnie zachowuje dyscyplinę w konkretnych działaniach zaplanowanych wspólnie;
b)    pomaga każdemu członkowi społeczności szkolnej stworzyć jego własny program rozwoju osobistego, w każdym dostrzega nawet drobne zdolności i rozwija je, kierując się zasadą wiary w możliwości człowieka;
3)    zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły:
a)    prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b)    przygotowuje do podjęcia zadań w społeczeństwie informacyjnym poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym technologii komputerowej i internetu;
c)    inspiruje nauczycieli, uczniów i Rodziców w działalności innowacyjnej, wspomaga ich w twórczych poszukiwaniach;
d)    wdraża nowe metody i techniki nauczania i uczenia się;
4)    wspiera ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami; między rodzicami i szkołą; między społecznością lokalną i szkołą, zapewnia przyswojenie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów środowiskowych;
5)    zachęca i angażuje całą społeczność szkolną do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły i kładzie nacisk na sprawne funkcjonowanie jej społecznych organów (Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego) blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i wychowania, uważnie słucha wszystkich ich opinii:
6)    dba o pozytywny klimat poprzez kreowanie właściwych stosunków interpersonalnych w szkole:
a)    skutecznie przeciwstawia się agresji i wszelkim przejawom patologii społecznej;
b)    pomaga zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy;
7)    dysponuje określonymi narzędziami ewaluacji pozwalającymi zdiagnozować jakość edukacji, style komunikacji, itp.;
8)    wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.


III.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.


IV.    Cele główne:
1.    Każdemu członkowi społeczności szkolnej stworzyć możliwości indywidualnego rozwoju osobowego – doskonalenia charakteru, pogłębiania wiedzy, rozwijania dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie, kształtowania umiejętności przygotowujących do pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego.
2.    Zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych.
3.    Kształtować przyjazną atmosferę, zapewnić warunki pełnej integracji społeczności szkolnej wokół przyjętych wartości.
4.    Rozwijać kulturę szkoły opartą na współpracy i profesjonalizmie.
5.    Wzmocnić i poszerzyć więzi szkoły ze środowiskiem lokalnym.
6.    Zabezpieczyć systematyczny rozwój infrastruktury technicznej szkoły.

V.    Priorytety:
1.    Kreowanie aspiracji edukacyjnych uczniów gimnazjum.
2.    Doskonalenie systemu wychowawczego.
3.    Wspieranie uczniowskich uzdolnień i umiejętności.

Wytworzył:
Piotr Rudnicki
(2013-09-02)
Udostępnił:
Piotr Rudnicki
(2013-10-25 09:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Rudnicki
(2013-10-25 09:59:35)
 
 
ilość odwiedzin: 26801

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X